Subha Muhurtham Days January 2012
2012Jan19Thursday
2012Jan29Sunday
Subha Muhurtham Days February 2012
2012Feb06Monday
2012Feb09Thursday
2012Feb12Sunday
2012Feb17Friday
2012Feb19Sunday
2012Feb24Friday
Subha Muhurtham Days March 2012
2012Mar04Sunday
2012Mar05Monday
2012Mar07Wednesday
2012Mar11Sunday
2012Mar12Monday
2012Mar18Sunday

Subha Muhurtham Days April 2012
2012Apr08Sunday
2012Apr12Thursday
2012Apr16Monday
2012Apr19Thursday
2012Apr25Wednesday
Subha Muhurtham Days May 2012
2012May04Friday
2012May07Monday
2012May11Friday
2012May16Wednesday
2012May17Thursday
2012May23Wednesday
2012May25Friday
2012May31Thursday
Subha Muhurtham Days June 2012
2012Jun01Friday
2012Jun07Thursday
2012Jun14Thursday
2012Jun21Thursday
2012Jun29Friday

Subha Muhurtham Days July 2012
2012Jul05Thursday
2012Jul08Sunday
2012Jul15Sunday
Subha Muhurtham Days August 2012
2012Aug20Monday
2012Aug22Wednesday
2012Aug23Thursday
2012Aug29Wednesday
2012Aug30Thursday
Subha Muhurtham Days September 2012
2012Sep03Monday
2012Sep12Wednesday

Subha Muhurtham Days October 2012
2012Oct18Thursday
2012Oct28Sunday
Subha Muhurtham Days November 2012
2012Nov11Sunday
2012Nov15Thursday
2012Nov23Friday
2012Nov30Friday
Subha Muhurtham Days December 2012
2012Dec03Monday
2012Dec05Wednesday
2012Dec09Sunday
2012Dec10Monday