Date Day Event
10 January 2013 Thursday Shivaratri
08 February 2013 Friday Shivaratri
10 March 2013 Sunday Maha Shivaratri
08 April 2013 Monday Shivaratri
08 May 2013 Wednesday Shivaratri
06 June 2013 Thursday Shivaratri
06 July 2013 Saturday Shivaratri
05 August 2013 Monday Shivaratri
03 September 2013 Tuesday Shivaratri
03 October 2013 Thursday Shivaratri
01 November 2013 Friday Shivaratri
01 December 2013 Sunday Shivaratri
30 December 2013 Monday Shivaratri

Amavasai 2013 / Pournami 2013 / Pradosham 2013 / Karthigai 2013 / Ashtami 2013 / Navami 2013 / Sashti 2013 / Sankatahara Chathurthi 2013 / Thiruvonam 2013 / Matha Sivarathiri 2013 / Ekadhasi 2013 / Chathurthi 2013