Amavasai 2021 / Pournami 2021 / Pradosham 2021 / Karthigai 2021 / Ashtami 2021 / Navami 2021 / Sashti2021 / Sankatahara Chathurthi 2021 / Thiruvonam 2021 / Maha Sivarathiri 2021 / Ekadhasi 2021 / Chathurthi 2021

Year - 2021 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
January

13 Wed

28 Thu

10 Sun


26 Tue

23 Sat

06 Wed


21 Thu

07 Thu


22 Fri

18 Mon

02 Sat


31 Sun

14 Thu

11 Mon

09 Sat


24 Sun

16 Sat

February

11 Thu

27 Sat

09 Tue


24 Wed

19 Fri

05 Fri


20 Sat

06 Sat


21 Sun

03 Wed


17 Wed

----

11 Thu

10 Wed

07 Sun


23 Tue

15 Mon

March

13 Sat

28 Sun

10 Wed


26 Fri

18 Thu

06 Sat


22 Mon

07 Sun


23 Tue

19 Fri

02 Tue


31 Wed

10 Wed

11 Thu

09 Tue


25 Thu

17 Wed

April

12 Mon

27 Tue

09 Fri


24 Sat

14 Wed

04 Sun


20 Tue

05 Mon


21 Wed

18 Sun

30 Fri

06 Tue

10 Sat

07 Wed


23 Fri

16 Fri

Year - 2021 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
May

11 Tue

26 Wed

08 Sat


24 Mon

12 Wed

04 Tue


20 Thu

05 Wed


21 Fri

17 Mon

29 Sat

04 Tue


31 Mon

09 Sun

07 Fri


22 Sat

15 Sat

June

10 Thu

24 Thu

07 Mon


22 Tue

00 Thu

02 Wed


18 Fri

03 Thu


19 Sat

16 Wed

27 Sun

27 Sun

08 Tue

06 Sun


21 Mon

14 Mon

July

09 Fri

23 Fri

07 Wed


21 Wed

05 Mon

02 Fri


17 Sat

03 Sat


18 Sun

15 Thu

27 Tue

25 Sun

08 Thu

20 Tue

13 Tue

August

08 Sun

22 Sun

05 Thu


20 Fri

29 Sun

01 Sun


30 Mon

02 Mon


31 Tue

13 Fri

25 Wed

21 Sat

06 Fri

18 Wed

12 Thu

Year - 2021 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Maha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
September

07 Tue

20 Mon

04 Sat


18 Sat

25 Sat

14 Tue


29 Wed

15 Wed


30 Thu

11 Sat

24 Fri

17 Fri

05 Sun

03 Fri


17 Fri

10 Fri

October

06 Wed

20 Wed

04 Mon


17 Sun

23 Sat

13 Wed


29 Fri

14 Thu


30 Sat

11 Mon

24 Sun

15 Fri

04 Mon

02 Sat


16 Sat

09 Sat

November

04 Thu

19 Fri

16 Tue

19 Fri

11 Thu


27 Sat

12 Fri


28 Sun

09 Tue

23 Tue

11 Thu

03 Wed

01 Mon


15 Mon


30 Tue

08 Mon

December

04 Sat

19 Sun

02 Thu


15 Wed

----

11 Sat


27 Mon

12 Sun


28 Tue

09 Thu

22 Wed

08 Wed

02 Thu

14 Tue


30 Thu

07 Tue