Subha Muhurtham Days January 2013
2013Jan17Thursday
2013Jan18Friday
Subha Muhurtham Days February 2013
2013Feb01Friday
2013Feb13Wednesday
2013Feb14Thursday
2013Feb20Wednesday
2013Feb22Friday
Subha Muhurtham Days March 2013
2013Mar04Monday
2013Mar08Friday
2013Mar13Wednesday
2013Mar29Friday

Subha Muhurtham Days April 2013
2013Apr07Sunday
2013Apr14Sunday
2013Apr15Monday
Subha Muhurtham Days May 2013
2013May02Thursday
2013May06Monday
2013May12Sunday
2013May13Monday
2013May15Wednesday
2013May16Thursday
2013May20Monday
2013May22Wednesday
2013May23Thursday
2013May27Monday
2013May29Wednesday
Subha Muhurtham Days June 2013
2013Jun03Monday
2013Jun12Wednesday
2013Jun19Wednesday
2013Jun26Wednesday
2013Jun27Thursday
2013Jun28Friday

Subha Muhurtham Days July 2013
2013Jul10Wednesday
2013Jul14Sunday
2013Jul15Monday
Subha Muhurtham Days August 2013
No Subha Muhurtham Days.
Subha Muhurtham Days September 2013
2013Sep01Sunday
2013Sep02Monday
2013Sep08Sunday
2013Sep09Monday
2013Sep15Sunday
2013Sep16Monday

Subha Muhurtham Days October 2013
No Subha Muhurtham Days.
Subha Muhurtham Days November 2013
2013Nov01Friday
2013Nov07Thursday
2013Nov14Thursday
2013Nov15Friday
2013Nov20Wednesday
2013Nov22Friday
2013Nov29Friday
Subha Muhurtham Days December 2013
2013Dec01Sunday
2013Dec06Friday
2013Dec09Monday
2013Dec12Thursday