Date Day Sashti Viratham
10 January 2011 Monday Sashti Viratham
09 February 2011 Wednesday Sashti Viratham
11 March 2011 Friday Sashti Viratham
09 April 2011 Saturday Sashti Viratham
09 May 2011 Monday Sashti Viratham
07 June 2011 Tuesday Sashti Viratham
06 July 2011 Wednesday Sashti Viratham
05 August 2011 Friday Sashti Viratham
03 September 2011 Saturday Sashti Viratham
02 October 2011 Sunday Sashti Viratham
01 November 2011 Tuesday Sashti Viratham Day 1
30 November 2011 Wednesday Sashti Viratham Day 2
30 December 2011 Friday Subrahmanyan Shasti

Amavasai 2011 / Pournami 2011 / Pradosham 2011 / Karthigai 2011 / Ashtami 2011 / Navami 2011 / Sashti 2011 / Sankatahara Chathurthi 2011 / Thiruvonam 2011 / Matha Sivarathiri 2011 / Ekadhasi 2011 / Chathurthi 2011