Date Day Type
12 January 2012 Thursday Sankatahara Chaturthi
10 February 2012 Friday Sankatahara Chaturthi
11 March 2012 Sunday Sankatahara Chaturthi
09 April 2012 Monday Sankatahara Chaturthi
09 May 2012 Wednesday Sankatahara Chaturthi
07 June 2012 Thursday Sankatahara Chaturthi
06 July 2012 Friday Sankatahara Chaturthi
05 August 2012 Sunday Sankatahara Chaturthi
04 September 2012 Tuesday Angarki Chaturthi
03 October 2012 Wednesday Sankatahara Chaturthi
02 November 2012 Friday Sankatahara Chaturthi
02 December 2012 Sunday Sankatahara Chaturthi

Amavasai 2012 / Pournami 2012 / Pradosham 2012 / Karthigai 2012 / Ashtami 2012 / Navami 2012 / Sashti 2012 / Sankatahara Chathurthi 2012 / Thiruvonam 2012 / Matha Sivarathiri 2012 / Ekadhasi 2012 / Chathurthi 2012