Date Day Type
January 21, 2022FridaySankatahara Chaturthi
February 20, 2022SundaySankatahara Chaturthi
March 21, 2022MondaySankatahara Chaturthi
April 19, 2022TuesdaySankatahara Chaturthi
May 19, 2022ThursdaySankatahara Chaturthi
June 17, 2022FridaySankatahara Chaturthi
July 16, 2022SaturdaySankatahara Chaturthi
August 15, 2022MondaySankatahara Chaturthi
September 13, 2022TuesdaySankatahara Chaturthi
October 13, 2022ThursdaySankatahara Chaturthi
November 11, 2022FridaySankatahara Chaturthi
December 11, 2022SundaySankatahara Chaturthi

Amavasai 2022 / Pournami 2022 / Pradosham 2022 / Karthigai 2022 / Ashtami 2022 / Navami 2022 / Sashti 2022 / Sankatahara Chathurthi 2022 / Thiruvonam 2022 / Maha Sivarathiri 2022 / Ekadhasi 2022 / Chathurthi 2022

Year - 2022 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Matha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
January

02 Sun

17 Mon

15 Sat


30 Sun

12 Wed

10 Mon


25 Tue

11 Tue


26 Wed

07 Fri

21 Fri

05 Wed

01 Sat


30 Sun

13 Thu


28 Fri

06 Thu

February

01 Tue

16 Wed

14 Mon


28 Mon

09 Wed

09 Wed


24 Thu

10 Thu


25 Fri

06 Sun

20 Sun

01 Tue


28 Mon

----

12 Sat

04 Fri

March

02 Wed

18 Fri

15 Tue


29 Tue

08 Tue

10 Thu


25 Fri

11 Fri


26 Sat

08 Tue

21 Mon

28 Mon

01 Tue


30 Wed

14 Mon


28 Mon

06 Sun

April

01 Fri


30 Sat

16 Sat

14 Thu


28 Thu

04 Mon

09 Sat


23 Sat

10 Sun


24 Sun

06 Wed

19 Tue

24 Sun

29 Fri

12 Tue


26 Tue

05 Tue

Year - 2022 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Matha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
May

30 Mon

16 Mon

13 Fri


27 Fri

02 Mon


29 Sun

09 Mon


23 Mon

10 Tue


24 Tue

06 Fri

19 Thu

21 Sat

28 Sat

12 Thu


26 Thu

04 Wed

June

29 Wed

14 Tue

12 Sun


26 Sun

25 Sat

08 Wed


21 Tue

09 Thu


22 Wed

05 Sun

17 Fri

18 Sat

27 Mon

11 Sat

03 Fri

July

28 Thu

13 Wed

11 Mon


25 Mon

22 Fri

07 Thu


21 Thu

08 Fri


22 Fri

04 Mon

16 Sat

15 Fri

26 Tue

10 Sun


24 Sun

03 Sun

August

27 Sat

12 Fri

09 Tue


24 Wed

19 Fri

05 Fri


19 Fri

06 Sat


20 Sat

03 Wed

15 Mon

11 Thu

25 Thu

08 Mon


23 Tue

31 Wed

Year - 2022 Amavasai Pournami Pradosham Karthigai Ashtami Navami Sashti Sankatahara Chathurthi Thiruvonam Matha Sivarathiri Ekadhasi Chathurthi
September

25 Sun

10 Sat

08 Thu


23 Fri

15 Thu

04 Sun


18 Sun

05 Mon


19 Mon

01 Thu

13 Tue

08 Thu

24 Sat

07 Wed


21 Wed

29 Thu

October

25 Tue

09 Sun

07 Fri


23 Sun

12 Wed

03 Mon


18 Tue

04 Tue


19 Wed

01 Sat


30 Sun

13 Thu

05 Wed

23 Sun

06 Thu


21 Fri

28 Fri

November

23 Wed

08 Tue

05 Sat


21 Mon

09 Wed

01 Tue


16 Wed

02 Wed


17 Thu

28 Mon

12 Sat

01 Tue


29 Tue

22 Tue

04 Fri


20 Sun

27 Sun

December

23 Fri

08 Thu

05 Mon


21 Wed

06 Tue

01 Thu


16 Fri

02 Fri


17 Sat

28 Wed

11 Sun

26 Thu

21 Wed

03 Sat


19 Mon

26 Mon