Date Day Event
29 January 2014 Wednesday Shivaratri
27 February 2014 Thursday Maha Shivaratri
29 March 2014 Saturday Shivaratri
27 April 2014 Sunday Shivaratri
26 May 2014 Monday Shivaratri
25 June 2014 Wednesday Shivaratri
25 July 2014 Friday Shivaratri
23 August 2014 Saturday Shivaratri
22 September 2014 Monday Shivaratri
22 October 2014 Wednesday Shivaratri
20 November 2014 Thursday Shivaratri
20 December 2014 Saturday Shivaratri

Amavasai 2014 / Pournami 2014 / Pradosham 2014 / Karthigai 2014 / Ashtami 2014 / Navami 2014 / Sashti 2014 / Sankatahara Chathurthi 2014 / Thiruvonam 2014 / Matha Sivarathiri 2014 / Ekadhasi 2014 / Chathurthi 2014